Polityka danych osobowych

Polityka danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest TREECLIMBING Polska Beata Pachnowska z siedzibą Oboźna 145, 52-244 Wrocław, NIP: 898-135 76 96. W niektórych przypadkach możemy też przetwarzać Twoje dane jako procesor (np. w relacji z innymi podmiotami szkoleniowymi)

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: my @ treeclimbing.pl a także w formie listownej pod adresem siedziby firmy.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) (niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem), czyli np. kiedy uczestniczysz w organizowanym przez nas wydarzeniu, szkoleniu lub egzaminie, lub pracujesz dla nas

3.2  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby, której dane dotyczą) w celu przyszłych kontaktów, o ile wyrazisz na to zgodę,

3.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów administratora danych):

3.3.1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, (np. dotyczy to przechowywania zaświadczeń o odbyciu szkolenia),

3.3.2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek nałożony prawem na administratora):

3.4.1. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,

3.4.2. w celu dopełnianie wymaganych prawem obowiązków: księgowych, podatkowych, ubezpieczeniowych.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być

4.1.instytucje państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa

4.2.podmioty współuczestniczące w realizacji umowy, np. ubezpieczyciele, hotele, organizacje certyfikujące, szkoleniowcy, firma księgowa, firma lub osoba organizująca szkolenie lub wydarzenie,

4.3inne podmioty, o ile wyrazisz na to zgodę.

5.Przechowujemy i przetwarzamy dane

5.1przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wycofania przez Ciebie zgody,

5.2.przetwarzane w celu wykonania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,

5.3.przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

5.4 przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa powszechnie obowiązującego

6.Przechowując i przetwarzając dane dochowujemy starań dla zabezpieczenia ich przed dostępem osób niepowołanych stosując odpowiednie zabezpieczenia oraz w sposób poufny.

7.Pozyskujemy  i przechowujemy dane, które są nam niezbędne do danego działania. Dane, które są zbędne, które przekażesz nam kontaktując się z nami, usuwamy tak szybko, jak to możliwe. Dane, które nam są niezbędne, są określone w formularzach zgłoszeń, regulaminach lub umowach.

8.Nasza strona internetowa www.treeclimbing.pl pełni rolę informacyjną, nie stosujemy narzędzi, które mogą pozyskiwać z niej dane osobowe od nieświadomych użytkowników. Witryna wykorzystuje jedynie pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia informacji statystycznych, zgodnie z Polityką Cookies zamieszczoną na stronie.

9.Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego, prawo do bycia zapomnianym, prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych.

10.Masz prawo cofnąć swoją zgodę na udostępnienie nam danych do określonych celów w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres mailowy my @ treeclimbing.pl

11.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, poza sytuacjami i danymi gdy będą istnieć uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twojego żądania (np. w celu dowodowym lub z tytułu praw nadrzędnych np. prawnych regulacji krajowych) lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12.Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

13.Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej w uzasadnionych przypadkach, na podstawie Twojej zgody.

14.Podanie przez Ciebie danych osobowych w pewnych przypadkach jest warunkiem zawarcia umowy (udziału w wydarzeniu, udziału w szkoleniu, egzaminie, certyfikacji lub recertyfikacji) oraz wymogiem umownym, natomiast dla celów przetwarzania opartego na Twojej zgodzie (np. przesyłania informacji czy ofert lub wykorzystania wizerunku) jest dobrowolne.

Obowiązuje od 25.05.2018