https://www.high-endrolex.com/11

https://www.high-endrolex.com/11

Regulamin szkoleń i wydarzeń

Regulamin szkoleń i wydarzeń

Regulamin szkoleń i innych wydarzeń
TREECLIMBING POLSKA

 1. Organizatorem jest TREECLIMBING Polska Beata Pachnowska z siedzibą Oboźna 145, 52-244 Wrocław, NIP: 898-135 76 96
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie/ certyfikacji/wydarzeniu (nazywanych dalej Wydarzeniem) następuje poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego mailem na adres my @ treeclimbing.pl oraz wniesienie opłaty w wysokości wynikającej z formularza zgłoszeniowego.
 3. Opłaty należy wnosić zgodnie z informacjami na formularzu zgłoszeniowym. Konto do wpłat przelewem zgodnie z formularzem zgłoszenia
 4. Do czasu wpłynięcia opłaty zgłoszenie uznaje się za wstępne, po wniesieniu zaliczki lub całości opłaty za potwierdzone. Potwierdzenie Organizator przesyłam mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty na firmę/ osobę wskazaną w formularzu zgłoszeniowym. Istnieje możliwość wniesienia opłaty po kursie w terminie ustalonym z Organizatorem na podstawie faktury z wyznaczonym terminem płatności.
 6. Cena Wydarzenia obejmuje świadczenia wskazane w Informacjach szczegółowych dla danego Wydarzenia.
 7. Uczestnik powinien zgłosić się na Wydarzenie zgodnie z wytycznymi w Informacjach szczegółowych. W szczególności z odpowiednim sprzętem, środkami ochrony osobistej oraz ubiorem.
 8. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Organizator może na wniosek uczestnika w formularzu zgłoszeniowym pomóc w rezerwacji noclegu na miejscu szkolenia lub w pobliżu.
 9. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu/ szkolenia, gdy kończy się on pozytywnie zaliczonym sprawdzianem kompetencji lub zaświadczenie o uczestnictwie w  szkoleniu/kursie, gdy sprawdzian taki nie zostanie zaliczony lub nie jest prowadzony ze względu na specyfikę Wydarzenia.
 10. W przypadku Wydarzeń związanych z przebywaniem na wysokości uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenia o przyjęciu ryzyka oraz stanie zdrowia. Uczestnik kursu przygotowującego do pracy na wysokości jest zobowiązany do przedstawienie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia/ kursu aktualnego orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m oraz aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 11. Uczestnicy szkoleń/ kursów związanych z przebywaniem na wysokości są objęci ubezpieczeniem NNW na koszt Organizatora.
 12. Rezygnację z udziału w szkoleniu/ kursie należy zgłaszać w formie pisemnej, (akceptowana jest forma mailowa na mail my @ treeclimbing.pl). Przy rezygnacjach nie później niż 5 dni od rozpoczęcia szkolenia/ kursu nastąpi pełny zwrot wniesionych opłat. Przy rezygnacji mniej niż 5 dni przed szkoleniem wniesione opłaty zostaną zwrócone w wysokości pomniejszonej o 20%. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od pomniejszenia zwrotu opłaty.
 13. Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora osoba zgłaszająca się otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.
 14. Organizator w celu realizacji umowy związanej Wydarzeniem pozyskuje i przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z własną Polityką danych osobowych zamieszczoną na stronie www.treeclimbing.pl i zgodnie z regulacjami krajowymi i europejskimi. Dane pozyskiwane są poprzez formularze zgłoszeń i/lub umowy albo inną drogą wybraną przez Uczestnika.
 15. Przy realizacji szkoleń/. kursów lub  certyfikacji Organizator ma prawo korzystać ze usług innych podmiotów niezbędnych do realizacji szkolenia.
 16. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.

Regulamin obowiązuje od 24.05.2018